Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย นายเกียรติชัย ราชจินดา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • %e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c
 • 44933289_1897143343655939_1426805663492734976_n
 • 44940545_1897140803656193_6564069531466072064_n
 • 43691896_1897144040322536_5230952295998423040_n
 • 44848411_1897140543656219_5141232752762290176_n
 • 44939530_1897140916989515_3541705997368164352_n
 • 43596072_1897144203655853_7691513895663435776_n
 • 44825776_1897140723656201_6128037270390833152_n

ขอแสดงความยินดี

แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย นายเกียรติชัย ราชจินดา

ที่คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการประกวดสุนทรพจน์ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

หัวข้อ “ความสุจริตยุติธรรม นำความเจริญสู่สังคมและประเทศชาติ”

ในวันที่ 26 มกราคม 2562

ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกประจำ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44933289_1897143343655939_1426805663492734976_n

44940545_1897140803656193_6564069531466072064_n 43691896_1897144040322536_5230952295998423040_n44848411_1897140543656219_5141232752762290176_n 44939530_1897140916989515_3541705997368164352_n 43596072_1897144203655853_7691513895663435776_n 44825776_1897140723656201_6128037270390833152_n

อาจารย์สังคมศึกษา บทความได้ตีพิมพ์ลงในวารสารครุสีมา

 • img053
 • 117-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c
 • %e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%88

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีบทความได้ตีพิมพ์ลงในวารสารครุสีมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เรื่อง "การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีการทอผ้าไท-ยวน เพื่อถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญา ของชุมชนบ้านโนนกุ่ม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" 

img053 117-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต

 • 18447653_1654274374649177_6930639553428246017_n
 • 29541558_1654274351315846_6521388977040971150_n
 • untitled-31

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 การเคลื่อนย้าย
และการพัฒนาในอนาคต

ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

18447653_1654274374649177_6930639553428246017_n 29541558_1654274351315846_6521388977040971150_n

กำหนดการ (ภาษาอังกฤษ)

กำหนดการ (ภาษาไทย)

ตารางการนำเสนอบทความ

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่านร่วมงาน ครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2
 • %e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87
 • 44-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81
 • Print
 • %e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95
 • %e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่านร่วมงาน

ครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 และหอประชุมใหม่

พบกับกิจกรรมภายในงาน

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน ๙ รูป 

- การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของบัณฑิต...ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ และคุณวิชัย เบญจรงคกุล

- กิจกรรมงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์ฯ” - การแสดงดนตรี แสง
สี เสียง ร้อง เล่น เต้น รำ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95