Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Category Archives: ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม วันตรุษจีน

 • 51390283_607096863050567_1306930231453417472_n
 • 51586900_607096686383918_4633855531507777536_n
 • 51713750_607096589717261_3456684388144644096_n
 • 51156303_607096383050615_2212395820911689728_n
 • 51188999_607096653050588_6715811692401393664_n
 • 51354324_607096763050577_7563169784548818944_n
 • %e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99

           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม
วันตรุษจีน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในวันปีใหม่ของจีน เพื่อให้
เป็นไปตามการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีจีน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36

51390283_607096863050567_1306930231453417472_n 51586900_607096686383918_4633855531507777536_n 51713750_607096589717261_3456684388144644096_n 51354324_607096763050577_7563169784548818944_n51188999_607096653050588_6715811692401393664_n 51156303_607096383050615_2212395820911689728_n

สัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นักศึกษา พัฒนาสังคม

 • 50713256_2171463616246553_499996899776921600_n
 • 50755855_2172917809434467_3008442192176873472_n
 • 50755903_2172917332767848_1241631004678946816_n
 • 50853937_2172917792767802_3955149483540480000_n
 • 51018206_2172917389434509_7020498841338118144_n
 • 51104866_2172916766101238_1582095699342786560_n
 • 51182348_2172916809434567_491324037956370432_n
 • 51205060_2171463359579912_3790070366819319808_n
 • %e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99

          สาขาวิชาพัฒนาสังคม เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์
นักศึกษา พัฒนาสังคมระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำผลงานวิชาการ งานบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีพัฒนาสังคม

51104866_2172916766101238_1582095699342786560_n 50755903_2172917332767848_1241631004678946816_n 50713256_2171463616246553_499996899776921600_n 50755855_2172917809434467_3008442192176873472_n  50853937_2172917792767802_3955149483540480000_n 51018206_2172917389434509_7020498841338118144_n  51182348_2172916809434567_491324037956370432_n 51205060_2171463359579912_3790070366819319808_n

อบรมความรู้กฎหมายสู่ชุมชน

 • 20353
 • 20354
 • 20357
 • 20360
 • 20361
 • 20365
 • 20369
 • dscf2611
 • dscf2623
 • dscf3034
 • dscf3045
 • dscf3076
 • dscf3080
 • dscf3084
 • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99

          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดการอบรมความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม สร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมทั้งปรับทัศนียภาพของโรงเรียนให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น

20353

20357 20360 20361 20365 20369 dscf2611 dscf2623 dscf3034 dscf3045 dscf3076 dscf3080 dscf3084

ภาษาไทย จัดประชุมนักศึกษา ชี้เเจงการบริหารงานหลักสูตร

 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%a8-%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92
 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%a8-%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92
 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%a8-%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92
 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%a8-%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92
 • %e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1

          วันที่ 24 มกราคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย จัดประชุมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อชี้เเจงการบริหารงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 36.02.06

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%a8-%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%a8-%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%a8-%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%a8-%e0%b8%9a-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92