Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 รายการ