Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     เชิญอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 2
     ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
     สมัครได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562  

ดาวน์โหลด