Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อน้อง

 • 011
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 008
 • 009
 • 010
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2

          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการศิลปะเพื่อน้อง ณ โรงเรียนสง่าพัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะแก่ชุมชนให้เกิดประโยชน์ สร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน
ปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกัน

011 001 002 003 004 005 008 009010