Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นิติศาสตร์ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษา

  • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4
  • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91
  • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91
  • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91
  • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91
  • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91
  • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91
  • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91
  • %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91

         หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษา ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 36.02.06 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจับประเด็น การตีความ การเขียนตอบขั้นสูง และการจัดทำกิจกรรม ภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษา พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและภาวะความเป็นผู้นำ ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91 %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91 %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91 %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91 %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91 %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91 %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91 %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91