Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          หลักสูตรอบรมในโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่กระบวนการทำงานอย่างแท้จริงครบทุกหลักสูตรจัดเต็มความรู้ในครั้งเดียว ทั้งความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กฎหมาย ความรอบรู้ และการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ

จัดอบรมระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง 31.05.06

โดยมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้รับการอบรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย)
  2. วิชาภาษาอังกฤษ
  3. ความรอบรู้ (เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม)
  4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
  5. การเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

presentation-%e0%b8%81%e0%b8%9e-60