Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชุม KM ระดับคณะ

  • km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0008
  • km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0002
  • km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0003
  • km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0006
  • km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0007
  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ
จัดประชุม KM ระดับคณะ ณ ห้องประชุม 36.02.05

km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0008 km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0002 km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0003 km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0006 km-9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a260_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%99_0007