Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เมือง Tenngarong สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  • s__21651459
  • s__21651460
  • s__9871546
  • s__9871543
  • s__10035221
  • s__9650212
  • 110
  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

          คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย เข้าร่วมแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Tenngarong สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดี เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก และใช้ในการนำมาพัฒนาการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติเข้าพบสุลต่านเมือง Tenggarong และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "Tenggarong Green "

s__21651459 s__21651460 s__9871546 s__9871543 s__10035221 s__9650212 110