Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทำนาแบบดั้งเดิม “ตามศาสตร์พระราชา”

  • s__2392154
  • s__2392162
  • s__2392163
  • s__2392157
  • s__2392159
  • s__2392161
  • s__2392156
  • s__2392155
  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

         คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมดำนาในโครงการ ทำนาแบบดั้งเดิม "ตามศาสตร์พระราชา" โดยความร่วมมือกันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับเทศบาลตำบลตลาดแค ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวมอบข้าวให้กับ "ครอบครัวที่ยากจนขาดแคลนข้าว" ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

s__2392154 s__2392162 s__2392163 s__2392157 s__2392159 s__2392161