Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมงานวันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

  • 21557817_1472038509539432_2922375405327705382_n
  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

21557817_1472038509539432_2922375405327705382_n

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
“สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 18.00-22.00 น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ และ ดร. กัณชลิดา จงอุตส่าห์

โดยกำหนดการ มีดังนี้

เวลา 18.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

เวลา 18.30 น. ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมกันที่มุมรับแขกและรับมอบของที่ระลึก

เวลา 18.50 น. การแสดงต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ

เข้าสู่บริเวณงาน

เวลา 19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

เวลา 19.20 น. ชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานผู้เกษียณ

อายุราชการ

เวลา 19.30 น. การแสดงกตเวทิตาจิต ชุดที่ 1

เวลา 19.35 น. แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอก

มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

เวลา 20.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก

เวลา 20.10 น. การแสดงกตเวทิตาจิต ชุดที่ 2

เวลา 20.20 น. ดนตรีบรรเลง โดย นักศึกษาหนักสูตรดนตรี