Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นศ.ชาวจีนแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่น้อง

  • %e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90
  • %e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90
  • %e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90
  • %e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90
  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

          วันที่ 25 กันยายน 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดกิจกรรมให้รุ่นพี่นักศึกษาชาวจีนแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาชาวจีน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 36.02.06

%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90 %e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90 %e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90 %e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90