Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สัมมนาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1

  • 15%e0%b8%98%e0%b8%8460_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0007
  • 20171215_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0011
  • 20171215_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0014
  • 15%e0%b8%98%e0%b8%8460_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0002
  • 15%e0%b8%98%e0%b8%8460_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0003
  • 15%e0%b8%98%e0%b8%8460_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0005
  • 007

            เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดสัมมนา ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  ณ ห้อง 36.02.06 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ซึ่งได้ให้นักศึกษาได้เสนอถึงหัวข้อของงานวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งเหตุผล ความจำเป็นในการทำวิจัยเรื่องนั้น ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละคน รวมถึงการสอบถามสำหรับการเตรียมสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

15%e0%b8%98%e0%b8%8460_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0007 20171215_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0011 20171215_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0014 15%e0%b8%98%e0%b8%8460_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0002 15%e0%b8%98%e0%b8%8460_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0003 15%e0%b8%98%e0%b8%8460_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%95_0005