Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การดำเนินการให้ได้มาซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการกองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

การดำเนินการให้ได้มาซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

คณะกรรมการกองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

 

- ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

  วันที่ 5 มี.ค 61 เวลา 09.00-13.00 น.

  ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต อาคาร 9 ชั้น 3

 

- ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยตนเอง

  วันที่ 8 มีค. 61 เวลา 09.00-13.00 น.

  ณ ใต้ตึกอาคารคณะมนุษย์

  (และนับคะแนนอย่างเปิดเผยทันที)

 

- ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเลือกตั้ง

 

 

- ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง