Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

  • s_7540798908365
  • s_7540799709616
  • s_7540777202531
  • s_7540796370619
  • s_7540798147145
  • s_7540798655690
  • 004

          สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการศึกษาดูงานจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร หมู่บ้านมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งด้านความรู้วิชาการ การได้พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากชั้นเรียน และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาความสามารถด้านภาษา

s_7540798908365 s_7540799709616 s_7540777202531 s_7540796370619 s_7540798147145