Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

“English Camp”

 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0088
 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0089
 • 31580
 • 31589
 • english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0001
 • english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0002
 • english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0017
 • english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0021
 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0065
 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0070
 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0072
 • 010

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 “English Camp” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในชีวิตประจำวัน
ส่งเสริมมิติการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายนอกสถานศึกษา ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0088 english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0089 31580 31589 english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0001 english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0002 english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0017 english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0021 english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0065 english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0070 english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0072