Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการและปฏิทินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)