Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ได้รับดำรงตำแหน่ง ระดับ “ผศ.”

  • 014

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้

%e0%b8%9c%e0%b8%a8