Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 จังหวัดนครราชสีมา

  • 36414781_2018018161602146_7410091424927973376_n
  • 36426790_2018017698268859_8660815588337123328_n
  • 36528720_2018017958268833_3284439178619650048_n
  • 36527984_2018017794935516_5566712730162823168_n
  • 36554256_2018018134935482_8370642645722071040_n
  • 36444415_2018018184935477_1890522338865184768_n
  • 001

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 จังหวัดนครราชสีมา
ภายใต้โครงการย่อย  การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนแบบบูรณาการ
บนรากฐานการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคม
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

36414781_2018018161602146_7410091424927973376_n 36426790_2018017698268859_8660815588337123328_n 36528720_2018017958268833_3284439178619650048_n 36527984_2018017794935516_5566712730162823168_n 36554256_2018018134935482_8370642645722071040_n 36444415_2018018184935477_1890522338865184768_n