Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาภาษาไทย รับรางวัล “ทูตกิจกรรม” ฝ่ายหญิงคนแรกของประเทศไทย

  • s_8097334158218
  • s_8097334174548
  • s_8097334228416
  • 003

นางสาวนิธิพร สงสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล "ทูตกิจกรรม" ฝ่ายหญิงคนแรกของประเทศไทย จากชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรม ทั้งนี้มีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งค่ายกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างต้นแบบเยาวชนในการเผยแพร่กิจกรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ให้มีบทบาทในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

s_8097334158218

s_8097334174548 s_8097334228416