Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การพัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

  • ap-course_17
  • ap-course_18
  • ap-course_1
  • ap-course_3
  • ap-course_9
  • ap-course_12
  • 001

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นิเทศ ติดตาม และแนะแนวเชิงลึก การพัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 หลักสูตร AP Course lสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้อง 36.02.05

ap-course_17 ap-course_18 ap-course_1 ap-course_3 ap-course_9 ap-course_12