Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบดีเด่น ด้านดนตรีไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา และยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบ ระดับชมเชย ระดับชาติ ได้รับเกียรติบัตรยกช่องเชิดชูเกียรติ

  • 41603562_1869974989745780_5979223147574984704_o
  • 41676275_1869975076412438_8026389819967930368_o
  • %e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5

          นายพิษณุรักษ์ ปานสันเทียะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบดีเด่น ด้านดนตรีไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา และยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบ ระดับชมเชย ระดับชาติ ได้รับเกียรติบัตรยกช่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยังได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 โดย อาจารย์สุธาสินี หาญชนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร จาก อธิบดีกรมส่งเสริม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

41603562_1869974989745780_5979223147574984704_o 41676275_1869975076412438_8026389819967930368_o