Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สื่อตามสาย

 • 42608125_1885583944851551_3859851946017947648_o
 • %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2_2
 • %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2_10
 • 42534156_1885584068184872_5046468804796743680_o
 • 42535597_1885584121518200_5073436749829505024_o
 • 42535622_1885586041518008_3515947145758769152_o
 • 42541802_1885584124851533_8325520453749702656_o
 • 42543886_1885583964851549_6349162214221414400_o
 • 42546034_1885583871518225_9183551994894221312_o
 • 42580818_1885584251518187_243596848378413056_o
 • %e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2

          งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย จัดอบรมเรื่องการจัด
รายการวิทยุกระจายเสียงให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงและการอ่านข่าว การจัดรายการเสียงตามสาย การฝึกทักษะการอ่าน การพูดต่อสาธารณชนได้อย่างมืออาชีพ และการฝึกปฏิบัติจัดรายการเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย

42608125_1885583944851551_3859851946017947648_o %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2_2 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2_10 42534156_1885584068184872_5046468804796743680_o 42535597_1885584121518200_5073436749829505024_o 42535622_1885586041518008_3515947145758769152_o 42541802_1885584124851533_8325520453749702656_o 42543886_1885583964851549_6349162214221414400_o 42546034_1885583871518225_9183551994894221312_o 42580818_1885584251518187_243596848378413056_o