Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากรสายสนับสนุน

 %e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2

นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%84                                             %e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางสาวนันทภัค บุระยัง                                                                             นางอัญชลี แต่งเมือง

  นักวิชาการพัสดุ                                                                                       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2                                             %e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2

     นางธริดา กำไรเงิน                                                                            นางสาวนิดา เจริญทนัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%b2                                             %e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%b2

    นางสาวทิพสุธา ชันษา                                                                           นางสาวฐานิญา ทักษิณ

                                                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                                             นักวิชาการพัสดุ

 

 

กลุ่มงานวิชาการ

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%9e                                             %e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3

นายพรภพ เสาวภาคย์กุล                                                                          นายวรฉัตร แก้วกูร

     นักวิชาการศึกษา                                                                                  นักวิชาการศึกษา

  %e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a8%e0%b9%8c                                                %e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2

นางสาวธนัชพัชศ์  แสดกำปัง                                                                นางสาวชนิดา พรมจันทึก

     นักวิชาการศึกษา                                                                                  นักวิชาการศึกษา

 

%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%93%e0%b8%a8%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c

นายคเณศพงศ์ อิทธิชินบัญชร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา