Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

       ปรัชญาสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม

            วิสัยทัศน์เป็นผู้นำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่บูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการยอมรับในระดับสากล

            พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติมีคุณธรรม
  2. นำวิชาการไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
  3. ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  5. ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             อัตลักษณ์“นักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้มีจิตอาสา”