นางสาวกานดา วัชรินทร์รัตน์

.... นางสาวกานดา วัชรินทร์รัตน์

.... พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี :

ระดับปริญญาโท :

ระดับปริญญาเอก :

สถานที่ติดต่อได้

... โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044256103

... E-Mail