ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง(นวะบุศย์)

....ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง(นวะบุศย์)

....ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน)...

ประวัติส่วนตัว

..นางวาสนา วงศ์ยิ้มย่อง(นวะบุศย์)

..เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม 2507 จังหวัดพิษณุโลก

..สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2533

ระดับปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2539

ระดับปริญญาเอก : Ph.D. (Social Sciences) Magadh University, India พ.ศ. 2549

ประวัติการทำงาน

..กุมภาพันธ์ 2534 : อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่

..พฤศจิกายน 2540 : อาจารย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

..มิถุนายน 2545(ถึงปัจจุบัน) : อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร

..เลขานุการกลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา

..เลขานุการสำนักศิลปวัฒนธรรม

..เลขานุการสำนักพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์

..เลขานุการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ประสบการณ์การสอนในสถาบัน

1. วิชาศาสนาเปรียบเทียบ

2. วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย

3. วิชาวิถีไทย

4. วิชาวิถีโลก

5. วิชาจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต

6. วิชาพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

7. วิชาประวัติศาสตร์ชาติมหาอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ผลงานทางวิชาการ เอกสาร-ตำรา

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนากับสังคมไทย

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

1. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของพระในชุมชน(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต)

2. การจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอโนนสูง
แหล่งโบราณคดีเนินอุโลกและบ้านเมืองปราสาท(วิจัยร่วม)

3. Impact of Buddhist Culture on Mocern Thai Society.(วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต)

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

..ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศอียิปต์ อินเดีย เนปาล เกาหลี กัมพูชา มาเลเซีย ลาว พม่า บรูไน รัสเซีย จีน ฮ่องกง เวียดนาม และ ญี่ปุ่น

การปฏิบัติงานอื่น

1. อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา (อารยธรรมไทย,สังคมวิทยา)

2. อาจารย์พิเศษ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ มหววิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์,ประวัติศาสตร์ศาสนา,สังคมและวัฒนธรรมไทย,ศาสนาเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์)

3. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานครราชสีมา (มนุษย์กับสังคม,พระพุทธศาสนามหายาน,พุทธวิถีไทย)

4. อาจารย์พิเศษ บัณฑิตงิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา(พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่)

5. วิทยากรเรื่อง “สัจธรรมแห่งชีวิต” โครงการพัฒนาข้าราชการตำรวจ (พ.ศ.2548)

6. วิทยากรวิชา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โครงการอบรมตำรวจหลักสูตรสารวัตร (พ.ศ.2552)

7. วิทยากร “ตามรอยพระยุคลบาท (หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)”
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนระดับพื้นฐาน รุ่นปกป้องสถาบันสมานฉันท์คนในชาติ(พ.ศ.2552)

8. กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานระดับภาค ครั้งที่ 7 (พ.ศ.2552)

สถานที่ติดต่อได้

...โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

...โทรศัพท์ที่ทำงาน 044-256103

...โทรศัพท์ภายใน 1204