คู่มือพัฒนาบุคลากร

   professional_aj                  estimate_manual_55

  คู่มืออาจารย์มืออาชีพ              คู่มือกลุ่มงานดีเด่น 56

    %e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี

KM การจัดการความรู้

  %e0%b8%9b%e0%b8%81km%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9

การให้บริการด้านโครงการพัฒนานักศึกษา
  สำหรับสายวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ                 

 

 

ปฏิทินวิชาการ

%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3