คู่มือพัฒนาบุคลากร

   professional_aj                  estimate_manual_55

  คู่มืออาจารย์มืออาชีพ              คู่มือกลุ่มงานดีเด่น 56

    %e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี

KM การจัดการความรู้

%e0%b8%9b%e0%b8%81km%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9-209x300-2560

การให้บริการด้านโครงการพัฒนานักศึกษา
สำหรับสายวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ  2560

              %e0%b8%9b%e0%b8%81km%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9-209x300-2561

การให้บริการด้านโครงการพัฒนานักศึกษา
สำหรับสายวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ  2561

%e0%b8%9b%e0%b8%81km%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b9-209x300-2561-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87

การให้บริการด้านโครงการพัฒนานักศึกษา
สำหรับสายวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ  2561 ฉบับปรับปรุง

แบบประเมินความพึงพอใจการนำไปใช้

 

 

ปฏิทินวิชาการ

%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3