จดหมายข่าว ฉบับที่ 24

รูปภาพ

หนังสือเชิญร่วมโครงการเสวนางานนาฎศิลป์

ss1

 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 23

แบบฟอร์มศิษย์เก่า

alumni1

ใบตอบรับการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย

กำหนดการ

ใบตอบรับ

รูปภาพ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 22

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  • ตารางกำกับการสอบปลายภาค 3/2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  update   1  กรกฎาคม 2557

test

anigif2

  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา  news   26 มิถุนายน 2557
  • กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา  ปีการศึกษา 2556 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แบบคำขอประมาณการไปราชการ    PDF file  new
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ    PDF file   
  • แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

เผยแพร่บทความ

arrow_article ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกพรม           ผศ.สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์