Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 และเชิญส่งนักศึกษาแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา หัวข้อการเมือง การบริหารและสังคม ในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน