Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นักศึกษา พัฒนาสังคม

  • 50713256_2171463616246553_499996899776921600_n
  • 50755855_2172917809434467_3008442192176873472_n
  • 50755903_2172917332767848_1241631004678946816_n
  • 50853937_2172917792767802_3955149483540480000_n
  • 51018206_2172917389434509_7020498841338118144_n
  • 51104866_2172916766101238_1582095699342786560_n
  • 51182348_2172916809434567_491324037956370432_n
  • 51205060_2171463359579912_3790070366819319808_n
  • %e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99

          สาขาวิชาพัฒนาสังคม เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์
นักศึกษา พัฒนาสังคมระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำผลงานวิชาการ งานบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีพัฒนาสังคม

51104866_2172916766101238_1582095699342786560_n 50755903_2172917332767848_1241631004678946816_n 50713256_2171463616246553_499996899776921600_n 50755855_2172917809434467_3008442192176873472_n  50853937_2172917792767802_3955149483540480000_n 51018206_2172917389434509_7020498841338118144_n  51182348_2172916809434567_491324037956370432_n 51205060_2171463359579912_3790070366819319808_n