Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0

ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0 


ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 36.02.06

เพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าใจการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

อบรมคณะ 4.0