Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมทั้งมีความรอบรู้ รู้เท่าทันการณ์สามารถปรับแนวคิด และปรับวิธีการทำงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการได้อย่างมีปะสิทธิภาพ

โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 12,500บาท/คน 
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจุติมา  เติมสิริทิพรัตน์  หรือคุณชนิดา พรมจันทึก  
หมายเลขโทรศัพท์  044-009009 ต่อ 1201 , 1202, 1606

รายละเอียดโครงการ

      กำหนดการอบรม UPDATE แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม

รายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

โบรชัวร์โครงการ  หน้า 1     หน้า 2

%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%811

%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%991