Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นิติศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษา

 • s_7536796707956
 • s_7536796733026
 • s_7536796772508
 • s_7536796805257
 • s_7536796815466
 • s_7536796858129
 • s_7536796875686
 • s_7536901789773
 • s_7536901830463
 • s_7536901859498
 • s_7536796593882
 • s_7536796683993
 • 003

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษา ในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ไร่ดาว – เด่น รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจับประเด็น
การตีความ การเขียนตอบขั้นสูง และการทำกิจกรรมภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

s_7536796707956 s_7536796733026 s_7536796772508 s_7536796805257 s_7536796815466  s_7536796875686 s_7536901789773 s_7536901830463 s_7536901859498 s_7536796593882 s_7536796683993