Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ

 • %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_20
 • 28056217_1833722626698368_3081311891516030976_o
 • 28059396_1833729503364347_3333710871640670208_o
 • 28168179_1833726780031286_7276857442007252992_o
 • 28168250_1833724800031484_5910048120837767168_o
 • %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_1
 • %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_6
 • %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_7
 • %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_10
 • %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_13
 • %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_18
 • 006

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ ในวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย รู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถปรับแนวคิวและวิธีการทำงานในการบริหารจัดการขยะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมบรรยายวิชาการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสบาย และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_20 28056217_1833722626698368_3081311891516030976_o 28059396_1833729503364347_3333710871640670208_o 28168179_1833726780031286_7276857442007252992_o 28168250_1833724800031484_5910048120837767168_o %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_1 %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_6 %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_7 %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_10 %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_13 %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_18