Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พุทธศาสนศึกษาเพิ่มพูนความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ

  • %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-e-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_4
  • %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-e-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_8
  • %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-e-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_1
  • %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-e-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_3
  • 007

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 36.02.05 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการอ่านตำราวิชาการทางพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษอันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาให้ดีขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-e-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_4 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-e-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_8 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-e-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_1 %e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-e-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_3